Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van mijnsilentdisco.nl
Definities


Verhuurder: Mijn Silent Disco is een handelsnaam van RGB Disco B.V. RGB Disco B.V, is eigenaar van de materialen die ter beschikking worden gesteld aan huurder.

Huurder: De persoon (of natuurlijke rechtspersoon) waarmee verhuurder de huurovereenkomst aangaat.

Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij verhuurder zich verplicht om het gehuurde aan huurder in gebruik te geven; huurder verplicht zich aan verhuurder om een tegenprestatie te voldoen.

Huurperiode: De door partijen vastgestelde periode, die aanvangt bij ontvangst van materialen door huurder en eindigt wanneer het gehuurde door huurder geretourneerd wordt, hetzij door het gehuurde persoonlijk te retourneren aan verhuurder, hetzij door het gehuurde aan te bieden voor retour bij een PostNL pakketpunt.

2. Identiteit ondernemer


Naam onderneming: RGB Disco B.V.

Vestigingsadres
Stratumseind 34
5611 ET Eindhoven
Nederland

Telefoonnummer: 0887- 423410

E-mail: info@mijnsilentdisco.nl

KvK: 73632627

BTW-nummer: 859608803B01

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle financiële transacties met betrekking tot huur, verhuur en aangeboden diensten van mijnsilentdisco.nl; verder te noemen “verhuurder”.

4. Overeenkomst en annulering Een bevestigde huurovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder na het voldoen van een betaling door huurder, ofwel door instemming met huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de overeenkomst. Bij annulering van de overeenkomst (of producten hieruit) langer dan een week voorafgaand van a) de aanvang van de overeengekomen periode of b) verzending van het gehuurde door verhuurder – welke van deze gebeurtenissen eerder aanvangt – is huurder 25% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering van de overeenkomst of producten hieruit, korter dan 1 week voorafgaand aan a) of b), is 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering korter dan 2 dagen voorafgaand aan a) of b) is 75% van het factuurbedrag verschuldigd, bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan a) of b) zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. 5. Herroepingsrecht (+ kosten van herroeping) Huurder mag de huurovereenkomst binnen 14 dagen na reserveerbevestiging zonder opgave van reden ontbinden, mits door verhuurder niet nog overgegaan is tot levering en tenzij de termijn van herroeping conflicteert met de in artikel 4 genoemde annuleringsvoorwaarden. Bij overeenkomsten waarbij datum van opdrachtbevestiging en datum van huur minder dan 14 dagen uit elkaar liggen, dient huurder af te zien van zijn/haar herroepingsrecht en akkoord te gaan met van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden. Verhuurder zal huurder hiertoe schriftelijk verzoeken na opdrachtbevestiging. Indien de termijn van herroeping niet conflicteert met de in artikel 4 genoemde annuleringsvoorwaarden, en huurder een bedrag heeft betaald, zal verhuurder dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

6. Voorwaarden postzendingen Het gehuurde materiaal kan bij verhuurder worden afgehaald. Er kan ook worden afgesproken dat het gehuurde materiaal door verhuurder wordt opgestuurd naar een PostNL Pakketpunt, naar keuze van huurder, alwaar het materiaal door huurder kan worden afgehaald én geretourneerd.

In geval van verzending per post gelden gedurende het transport de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van PostNL. Huurder wordt door middel van Track & Trace-informatie op de hoogte gesteld over de status van de zending, die uiterlijk op de eerste huurdag kan worden afgehaald bij het afgesproken PostNL Pakketpunt. Hier dient uiterlijk op de eerste werkdag ná de laatste huurdag vóór 15:00 uur, door middel van de door verhuurder meegeleverd retourlabel, het gehuurde te worden geretourneerd. Kosten voor het niet tijdig retour sturen van het gehuurde zullen door verhuurder aan huurder worden doorberekend als zijnde minimaal 1 volledige extra dag huur. Voor elke daaropvolgende dag dat het gehuurde niet retour gestuurd wordt zal steeds 1 volledige extra dag huur worden berekend. Retourtijdstip wordt vastgesteld aan de hand van door PostNL beschikbaar gemaakte Track & Trace-informatie. Vanaf het moment dat huurder tekent voor ontvangst van het gehuurde totdat het moment dat huurder het gehuurde retourneert, zijn de gehuurde materialen en/of het gebruik hiervan voor rekening en risico van huurder.

7. Levering en uitvoering Huurder heeft het recht om de gehuurde materialen bij of tijdens de feitelijke levering zelf te controleren en/of te laten onderzoeken. In geval van verzending per post wordt huurder geacht het gehuurde onmiddellijk na ontvangst te (laten) inspecteren en/of te (laten) onderzoeken. Indien gebreken worden vastgesteld zal verhuurder zich inspannen om waar van toepassing vervangende artikelen beschikbaar te stellen. Wanneer huurder inspectie achterwege laat of gehuurde materialen na controle zonder op- en/of aanmerkingen in gebruik neemt, wordt verondersteld dat gehuurde materialen in overeenstemming met de overeenkomst in goede en onbeschadigde staat zijn geleverd. Huurder zal zorgdragen voor gehuurde materialen, en deze beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Huurder wordt verboden gehuurde materialen door te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden dan wel te demonteren of repareren.

8. Retourneren thuispakketten Huurder dient gehuurde materialen na verloop van huurtermijn terug te bezorgen aan verhuurder. Er kan ook worden afgesproken dat huurder het gehuurde zal retourneren via een PostNL Pakketpunt. In dat geval blijft de huurovereenkomst van kracht, totdat het gehuurde door PostNL is geregistreerd als zijnde ontvangen, ongeacht het verdere recht van verhuurder op schadevergoeding. Bij het niet of niet op tijd nakomen van de verplichtingen zijn daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van huurder.

9. Aansprakelijkheid huurder Huurder is gedurende de huurperiode volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade, al dan niet het niet retour kunnen brengen van het gehuurde materiaal. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan verhuurder wordt teruggegeven, alsook het schadeloos stellen door huurderving. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van gehuurde materialen dient na ontdekking aan verhuurder te worden meegedeeld. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen schadeclaims van derden in verband met het gebruik van gehuurde materialen.

Het gehuurde materiaal is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van gehuurde materialen.

10. Schade of verlies van het gehuurde In geval van schade aan het gehuurde, zullen reparatiekosten worden verhaald op huurder. Is de schade hoger dan de aanschafwaarde van het gehuurde, dan zal per koptelefoon € 40,00 in rekening worden gebracht. Per zender bedraagt dit € 125,00. Bij het niet kunnen retourneren van het materiaal (door vermissing, verduistering of diefstal) dient de nieuwwaarde van het goed te worden vergoed. Behoudens het verdere recht van verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. In geval van vermissing en/of beschadiging van gehuurde materialen is huurder niettemin verschuldigd de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst te betalen, alsof het gehuurde niet vermist of beschadigd is.

11. Aansprakelijkheid verhuurder Verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij het nakomen van afspraken uit de huurovereenkomst. Bij schade wordt bedoeld: het financiële nadeel dat voortvloeit in verband met schade aan personen en/of materiële schade. Onder immateriële schade wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder materiële schade wordt verstaan: beschadiging of verdwijning van materiaal van huurder inclusief de daaruit voortvloeiende schade.

12. Betaling. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door huurder verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5. Deze termijn vangt aan nadat huurder een reserveringsbevestiging heeft ontvangen via e-mail. Huurder wordt aansprakelijk gesteld voor alle kosten die verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen die voor verhuurder voortkomen uit niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de overeenkomst.

13. Verzuim Wanneer huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, wanneer huurder zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, wanneer huurder failliet wordt verklaard, wanneer huurder zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is huurder in verzuim en heeft verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verhuurder is te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om de gehuurde materialen bij huurder terug te halen.

Huurder verplicht zich op voorhand als dan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Bovendien is verhuurder in alle gevallen nooit aansprakelijk voor enige schade die door huurder en door derden in verband met het terughalen van verhuurde materialen wordt geleden. De hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van huurder.

14. Overmacht Bij overmacht worden de levering en hierbij horende verplichtingen van verhuurder uitgesteld. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 dagen, zijn beide partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wanneer verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen. Onder overmacht wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzien waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die buiten de macht van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, waterschade, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

15. Klachten Verhuurder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure;

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na constatering van de gebreken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder;

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht langere verwerkingstijd vraagt, zal verhuurder binnen deze termijn in elk geval een ontvangstbevestiging en indicatie van de doorlooptijd van de procedure verzenden;

Indien een klacht niet onderling kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;

Bij geschillen kan huurder zich wenden tot de gratis bemiddelaar: Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Indien er met deze bemiddeling nog altijd niet tot een oplossing gekomen kan worden, heeft huurder de mogelijkheid om de klacht te laten behandelen door een door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel verhuurder als huurder stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, die door huurder betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr) ;

Een klacht schort de verplichtingen van verhuurder niet op, tenzij deze schriftelijk anders aangeeft.

16. Geschillen Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle voortkomende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.

17. Aanvullende/afwijkende bepalingen Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn ind ien deze schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen